تبلیغات
نقاشی - هنر آبستره

هنر آبستره

 

هنر آبستره به نوعی از هنر می‌گویند که اشیاء و موجودات واقعی را نشانندهد، بلکه خطوط و رنگهایش از جهان نامعلوم و ذهنی ناشی شده است.
البته بعضی وقتها همین هنر آبستره برای یک ایده یا یک فکر به کار می‌آید وبعضی وقتها پشت‌اش فکر خاصی نیست، همین طوری تراوشات ذهنی است .

در سالهای دهه 1920 که هنر نقاشی در اوج قدرت و نوآوری خود بود، هنرآبستره به نقاشی‌هایی گفته می‌شد که اشکال واقعی را تغییر شکل می‌دادند یاساده‌تر می‌کردند تا فهم بصری مخاطب تقویت شود. مثل نقاشی‌هایی به سبککوبیسم یا فوتوریسم. این سبکها می‌خواستند مفهومی درونی‌تر از ظاهر اشیاءرا نشان دهند.

پیشینه هنر آبستره :
سبک آبستره در اصل به نقوش اسلامی و یا یهودی برمی‌گردد. در اسلام بخاطراین که کشیدن صورت انسان ممنوع شده بود، نقاشان به طرحهای انتزاعی رویمی‌آوردند. طرحهای اسلیمی یا همان پیچ و خمها که شبیه شاخه درخت یا شاخهگل‌اند از همین نوع‌اند.

هنر آبستره در جهان امروز :
برخی هنرهای جدید خیلی به سمت هنر آبستره رفته‌اند. مثل سینما یا عکاسی ویا مخصوصاً ویدئو کلیپهایی که برای موسیقی‌های انتزاعی ساخته می‌شوند.هنرهای جدید به خاطر باز بودن دستشان در تکنولوژی و همچنین پیچیده بودنپروسه تولید اثر هنری خیلی آمادگی دارند برای نزدیکی به آبستره

عده‌ای لغت «آبستره» را به معانی انتزاع و تجرید تعبیر و معنی می‌كنند ومعتقدند كه كلیة آثار انتزاعی و تجریدی، معنی ترجمه شده‌ای از كلمة آبسترههستند، در حالیكه چنین نیست و ما در این سلسله گفتارها به تفاوت نادرستترجمه آبستره خواهیم پرداخت، از هنگامیكه آثار آبستره در هنر نقاشی پدیدارشد دامنة وسعت انتقال و گسترش آن به سراسر جهان راه یافت از جمله هنرایران را نیز تحت‌الشعاع قرارداد و تعدادی از هنرمندان ایرانی پیرو ایننوع هنر شده و در صدد برآمدند كه ابتدا به ساكن آنرا برای جامعة ما معنی وترجمه كنند.

به همین دلیل آنچه آن گروه اندك از هنرمندان ایرانی به ترجمة لغت آبسترهدادند مفهوم و تعریفی شد كه تاكنون نیز ادامه یافته و در عرصة هنرهایمختلف از آن یاد می‌شود. همة اهمیت ماجرا در ترجمه‌ای است كه آنان ازآبستره در اختیار اهل هنر قرار دادند آنان می‌گفتند كه آبستره، به معنیانتزاع و تجریه است و هر اثر تجریدی یا انتزاعی به معنی همان انتزاع بودهو این گفته چنان وسعت یافت كه امروزه در همة مجامع هنری و محافل آموزشی ازترجمه آبستره به همین معنی انتزاع و تجرید استفاده می‌شود در طول سالیانمتمادی كه بر هنر ایران بعد از ورود سبكها و مكتبهای هنری گذشت هیچكس پیدانشد كه بر روی ترجمة این كلمه بصورت جدی و اساسی فكر كند و معانی ترجمهشده به این هنر را مورد ارزیابی و تفحص قرار داده و معنی و مفهوم اصلیآنرا در اختیار هنرجویان و هنرمندان و بطور اخص پژوهشگران قرار دهد . لذابدلیل همین نقیصه حتی اساتید اهل فن نیز به اشتباه رفتند و همین معانیترجمه شده‌ای كه از آبستره در گذشته شده اشتباه را در آثاری كه از خود بهچاپ می‌رساندند نیز نام برده آنرا به اقصاء نقاط كشور منتقل كرده از همینروی گسترش بی‌مانندی یافت همین ارزیابی شتابزده آنان از مفهوم این هنرباعث گردیده كه امروز كمتر محقق و فرد اهل فكری آستین بالا زند و دست بكارشود و سره را از نامبرده باز شناساند و معنی در خور و قابل در اختیارمخاطب قرار دهد هر چند كار بر روی این موضوع بسیار سخت و دشوار گردیده ،چون معنی انتزاع و تجرید برای كلمة آبستره كاملاً جا افتاده و ذهن مخاطبدر بازشناسی تعبیر و مفاهیم جدید از این كلمه بسیار مقاومت خواهد كرد .گاهاً آنرا نخواهد پذیرفت بنابر این با همة سختی و نیروهای مانع كه در پیشروی این تحقیق خواهیم داشت باز هم با جدّیت به سوی تجریه و تحلیل اینموضوع خواهیم رفت و انرا از پایه و ریشه تا سمت و سویی كه بالا رفته و قدكشیده و شاخه دوانده ، دنبال و پی خواهیم گرفت .

در همینجا بگوییم ، لغت آبستره Abstract كه در میان زبان ما به واژگانمتفاوت از جمله «انتزاع و تجرید» ترجمه شده ، كاملاً اشتباه و بی‌معنی استو عده‌ای به اشتباه از این لغات در محافل و امكان‌های آموزشی هنر از آننام می‌برند.

در اینجا به شرح توضیح خواهیم داد كه لغات «انتزاع و تجرید دارای چه نوعمعنی و مفهومی هستند ، بطوریكه این دو هنر هم از جهت نوع مفهوم و هم ازحیث كاربردی بودن بسیار با یكدیگر فرق دارند.

ابتدا هنر «آبستره» به آنگونه آثاری گفته می‌شود كه بسیار مجهول و نامحسوسو غیر قابل پیش بینی و به دور از انتظار مخاطبان است . كلیه آثار آبسترهاز نوع نقاشی صرفاً برای دیدن و تماشاكردن و از نوع آثار حجمی صرفاً برایلمس كردن نه برای لذت بردن و به خاطر سپردن ساخته می‌شوند، بنابر اینهیچیك از مخاطبان نباید با مواجن این آثار انتظار رؤیت یك صفت اخلاقی یایك فضیلت معنوی را داشته باشند، زیرا هنرمندان اینگونه آثار بدون در نظرگرفتن هیچگونه قصد و موردی به خلق آن دست می‌زنند به همین دلیل آثارآبستره هرگز مشمول نقد منطقی نمی‌شوند چون از یك ذهن و فكر منطقی تراوشنكرده‌اند كه انتظار چنین نقدی از آنان برود هنرمندان آبستره ساز هرگزنمی‌دانند كه (چرا و چگونه؟) به این اثر رسیده‌اند آیا هرگز می‌فهمند كهچه می‌خواهند و قصدشان از آنچه ساخته‌اند چه بوده، آنان نگاهشان را متوجهبیننده آثار خود كرده و میخواهند بدانند كه آنان چه دیده یا لمس كرده‌اندبرایشان جالب است كه بدانند آیا توانسته‌اند با آثار خود مردم را به غایت(ندانستن) ارجاع دهند. آنان به آن دسته یا گروه از مخاطبانی كه با رؤیتآثار آبستره، كلماتی همچون بی‌معنی و منحط و بی‌ربط ، ... بكار می‌برندهیچ كاری ندارند چون بار بردن این‌گونه كلمات و یا نظایر آن نشان می‌دهدكه بیننده با این نوع آثار ارتباط برقرار كرده كه توانسته در تحلیل خودبرای آنان از چنین كلماتی نام ببرد،‌ در واقع هدف و مقصود از ساختن چنینآثاری این است كه هیچكس نداند برای چه هدفی ترمیم و یا ساخته شده‌اند وبرای چه هدفی در یك گالری به نمایش گذاشته شده‌اند.

اما هنر انتزاع و تجرید، دارای هدف و مقصودی كاملاً معنی‌دار و غایتیاخلاقی، انسانی هستند، «انتزاع» اسم فاعل منتزع بوده و به معنی جدا شدن وخلاصه شدن است از همین رو با معنی ترجید می‌توانند مفهوم نزدیك به همداشته باشند چون تجرید نیز به معنی مجردشدن و رها بودن و تنهایی جستن است،به لحاظ اخلاقیات انسانی هر دو گونة این هنر دارای غایات انسانی هستند ودارای پویشی هدفمند بوده كه حتی از نوع انتزاع می‌تواند فطرت انسان را دربر گیرد. باید یادآور شویم كه هنرهای انتزاعی و تجریدی، از جمله آثار مادیبوده به همین لحاظ دنیوی بودن اینگونه آثار كاملاً مشخص و معلوم می‌باشد.

هنرهای انتزاعی، به آثاری‌ گفته می‌شوند كه قصد دارند فرم یاشكل موردنظرشان را تا به حدی خلاصه و تجزیه كنند كه از اسم اصلی آن شى دور نشوند وقبل از اینكه آن شى مورد نظر به نهایت خلاصه شدن می‌رسد دست از كارمی‌كشند و دیگر آن شى را خلاصه و تجزیه نمی‌كنند .