تبلیغات
نقاشی - نقاشی دوره اشکانیان

نقاشی دوره اشکانیان

آثاری از نقاشی این دوران در کوه خواجه در سیستان و دورااروپوس در میانرودان به دست آمده‌است. این نقاشی‌ها هم خصوصیت هنر اشکانی یعنی تاثیر پذیری از هنر یونانی را در بر دارند. در این نقاشی‌ها با رنگ‌های تخت وبدون سایه روشن، و با قلم گیری سیاه در مرز پیکرها مواجهیم