تبلیغات
نقاشی - سبک ها

سبک های معروف نقاشی

 

سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. سبک های معروف عبارتند از:

 • رئالیسم (واقع گرایی)
 • امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
 • پوینتولیسم
 • هنر ابتدایی
 • کوبیسم (حجم گری)
 • مدرنیسم (نوگرایی)
 • آبستره (انتزاعی)
 • پست مدرنیسم (فرا نوین)
 • آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)
 • ساختار گرایی
 • کتاره سخت
 • گرافیتی
 • نقاشی اصیل ایرانی